Projekty

DNA Barkoding Elmidae – využitie molekulárnej taxonómie v poznaní biodiverzity vodných chrobákov

11.01.2016 16:12
agentúra: VEGA trvanie projektu: 2016 - 2019 kľúčové slová: DNA barcoding, biodiverzita, taxonómia, Elmidae, Coleoptera anotácia: Chrobáky hrajú kľúčovú úlohu vo fungovaní ekosystémov a sú dôležité pre monitorovanie dopadov environmentálnych zmien. Aj keď sú...

—————

Stanovenie biologickej hodnoty odvodňovacích kanálov

11.01.2016 15:28
agentúra: VEGA   trvanie projektu: 2014 - 2017   kľúčové slová: druhová diverzita, Mollusca, ochrana prírody, Podunajská nížina    anotácia:    Projekt je zameraný na výskum ekologickej, resp. biologickej a ekosozologickej hodnoty a integrity systému...

—————

Taxonómia a fylogenéza rodov Roraima Kodada & Jäch a Neblinagena Spangler (Coleoptera: Elmidae)

12.01.2016 10:11
agentúra: VEGA trvanie projektu: 2014 - 2017 anotácia: Projekt rieši taxonómiu a fylogenézu rodov Roraima Kodada & Jäch a Neblinagena Spangler (Coleoptera, Elmidae). Roraima je zatiaľ známa len zo stolových hôr Venezuely, druhy rodu Neblinagena žijú v nižšie ležiacich tokoch Venezuely....

—————

Malé vysokohorské jazerá – citlivé indikátory environmentálnych zmien: bentické bezstavovce a faktory ovplyvňujúce rôzne úrovne ich diverzity

11.01.2016 14:31
agentúra: VEGA trvanie projektu: 2013 - 2016 kľúčové slová: druhová a genetická diverzita, malé alpínske jazerá, bentické bezstavovce, environmentálny gradient, DNA, Tatry anotácia: Projekt je zameraný na multidisciplinárnu analýzu bentických bezstavovcov vysokohorských malých...

—————


Kontakt

Slovenská limnologická spoločnosť pri SAV

Centrum biológie rastlín a biodiverzity SAV
Botanický ústav
Dúbravská cesta 9
Bratislava
845 23
SLOVAKIA

Číslo účtu: IBAN
SK80 8330 0000 0021 0136 5331