Limnologický spravodajca

SLS vydáva spravidla dvakrát ročne (príležitostne aj špeciálne čísla) pre svojich členov časopis Limnologický spravodajca. V ňom informuje členov o dianí v spoločnosti, o programoch a výsledkoch zasadnutí výboru, organizovaní limnologických podujatí u nás aj v zahraničí, o najnovších limnologických publikáciách, jubileách členov SLS a limnologických inštitúcií a pod. Súčasne poskytuje priestor členom SLS na publikovanie krátkych informácií majúcich vzťah k životu spoločnosti. 

Dňom 12.3.2007 sa pridelením čísla ISSN 1337-2971 Národnou agentúrou ISSN stal Limnologický spravodajca oficiálnym registrovaným časopisom. Začiatkom roka 2018 bola zaregistrovaná aj elektronická verzia časopisu pod číslom ISSN 2585-8475.

Pri úplnej absencii akéhokoľvek slovenského limnologického časopisu sa týmto otvára priestor na publikovanie (okrem iného) aj odborných a vedeckých výsledkov z rôznych oblastí limnológie – spočiatku rozsahom obmedzených a nerecenzovaných (v slovenskom, alebo anglickom jazyku), s perspektívou ďalšieho rozširovania. V súvislosti s možnosťou citovania publikovaných príspevkov je nutná úprava číslovania časopisu - počnúc rokom 2007, ktorý bude 1. ročníkom časopisu.

 
 

Redakcia

Sídlo:
Centrum biológie rastlín a biodiverzity SAV 
Dúbravská cesta 9 
845 23 Bratislava 

 
Redakcia:
RNDr. Zuzana Čiamporová-Zaťovičová, PhD. (šéfredaktor)
Mgr. Jarmila Materňáková, PhD.
tel. +421-2-5942 6125 
fax. +421-2-5477 1948
 
 

Aktuálne číslo: 2/2019


Kontakt

Slovenská limnologická spoločnosť pri SAV

Centrum biológie rastlín a biodiverzity SAV
Botanický ústav
Dúbravská cesta 9
Bratislava
845 23
SLOVAKIA

Číslo účtu: IBAN
SK80 8330 0000 0021 0136 5331