Archív odborných článkov publikovaných v LS:

2018, 12(2):
 
 • Hindáková, A.: Masový rozvoj cyanobaktérie Microcoleus beggiatoiformis na slatinnom rašelinisku Močiar v Stankovanoch (stredné Slovensko) (p. 40-47)
 
2018, 12(1):
 
 
2017, 11(2):
 
 
2017, 11(1):
 
 • Čejka T.: Pozoruhodné nálezy mäkkýšov v odvodňovacích kanáloch Podunajskej nížiny (p. 13-19)
 
2016, 10(2):
 
 
2016, 10(1):
 
 • Hindák F. & Hindáková A.: Vzácne epifytické fototrofné mikroorganizmy na vláknach spájavky Zygnema cf. pectinatum v bezodtokovej preliačine pri Veľkom Čepčíne (stredné Slovensko) (p. 13-17)
 
2015, 9(2):
 
 • Komárek J. & Hindák F.: The distribution of the genus Eucapsis (Cyanobacteria, Synechococcales) in the western Carpathians (p. 29-35)
 • Hindák F. & Hindáková A.: Zaujímavé cyanobaktérie a rozsievky v opustenom geotermálnom prameni v Kráľovej pri Senci na západnom Slovensku (p. 35-39)
 
2015, 9(1):
 
 • Hindák F. & Hindáková A.: Druhý európsky nález mikroskopickej červenej riasy Chroothece mobilis Pascher & Petrová v slatine Močiara v Stankovanoch (p. 7-12)
 • Hindák F. & Hindáková A.: Fototrofná mikroflóra travertínových termálnych prameňov v Kováčovej (stredné Slovensko) (p. 12-19)
 
2014, 8(2):
 
 • Hindák F. & Hindáková A.: Sinice a riasy v minerálnych prameňoch na travertínovej kope Sivá Brada (Spiš, východné Slovensko) (p. 27-33)
 • Hindák F. & Hindáková A.: Dva vzácne typy vegetačného zákalu vody vbazéne skleníka Botanickej záhrady v Bratislave – červenej riasy Dixoniella grisea a centrickej rozsievky Discostella woltereckii (p. 35-40)
 • Lipták B.: Je rak bahenný (Astacus leptodactylus) našim najohrozenejším rakom? (p. 40-43)
 • Čejka T.: Z červenej knihy našich mäkkýšov − kotúľka severská (Gyraulus acronicus) a kotúľka pyskatá (Gyraulus rossmaessleri) (p. 45-48)

 

2014, 8(1):
 
 • Šípošová D. et al.: Štúdium genetiky populácie druhu Agabus guttatus (Paykull, 1798) (Coleoptera: Dytiscidae) tatranských plies (p. 7-10)
 • Hindák F. & Hindáková A.: Nové nálezy vzácnej oscilatoriálnej sinice Katagnymene accurata Geitler v TANAP-e (p. 10-13)

 

2013, 7(2):
 
 • Čejka T.: Z červenej knihy našich mäkkýšov – kotúľka kýlová (Planorbis carinatus) (p. 36-38)
 • Mužík V. & Beleš P.: Vek a rast produkčne významných druhov rýb vo vodárenskej nádrži Nová Bystrica (p. 38-43)
 • Mitterová J. et al.: Poznámka k možnostiam determinácie exúvií kukiel rodu Procladius (Holotanypus) (Diptera, Chironomidae) (p. 44-46)
 • Hindák F. & Hindáková A.: Prvý výskyt vodného kvetu inváznej cyanobaktérie Cylindrospermopsis raciborskii na Slovensku (p. 46-48)
 • Čiampor Jr F. et al.: Determinácia druhov vodných chrobákov rodu Elmis (Coleoptera: Elmidae) Slovenska s využitím fragmentovej analýzy DNA (p. 49-52)

 

2013, 7(1):
 
 • Hindák F.: Endocelulárna symbióza na príklade cyanel a rias žijúcich v protoplaste jednobunkových živočíchov (p. 7-11)
 • Hindák F. & Hindáková A.: Masový rozvoj fototrofných mikroorganizmov v okolí termálneho gejzíra v Gánovciach (p. 11-16)

 

2012, 6(2):
 
 • Čejka T.: Z červenej knihy našich mäkkýšov – valvata pupkatá (Valvata macrostoma Mörch, 1864) (p. 33-36)
 • Pipík R. et al.: Lastúrničky (Ostracoda, Crustacea) travertínových prameňov a jazier (p. 37-42)
 • Beleš P.: Aktuálny stav ichtyofauny vo vodárenskej nádrži Nová Bystrica (p. 42-47)
 • Oboňa J. & Svitok M.: Pilotný výskum fytoteliem Slovenska (p. 48-50)
 • Čiampor Jr F.: Web-aplikácia na determináciu druhov s využitím molekulárnych markerov (p. 51-54)

 

2012, 6(1):
 
 • Hindák F.: Tvorba hormogónií u nostokálnej sinice z rodu Fischerella (Nostocales, Cyanophyta/Cyanobacteria) (p. 8-11)
 • Oboňa J. & Svitok M.: Dendrotelmy a ich miesto v ostrovnej ekológii (p. 11-15)

 

2011, 5(2):
 
 • Kapustová S.: Pakomáre (Chironomidae: Diptera) hornooravských a tatranských rašelinísk (p. 37-39)
 • Čejka T.: Úvod do determinácie našich hrachoviek (Pisidium) (p. 39-42)
 • Iarošová K.: Zoskupenia pakomárov (Diptera, Chironomidae) vysokotatranských jazier: štruktúra a časové zmeny (p. 42-45)
 • Gajdošová I. et al.: Vážky (Odonata) banskoštiavnických nádrží a životný cyklus Aeschna cyanea (p. 45-47)
 • Bačkuliaková S. et al.: Paleoekologická rekonštrukcia vývoja zaniknutého jazera Švancenberk (Česká republika) (p. 48-53)

 

2011, 5(1):
 
 • Hindák F.: Neobvyklé zhlukovanie hormogónií heterocytickej sinice Hapalosiphon fontinalis do zväzočkov (p. 5-8)
 • Čejka T.: Z červenej knihy našich mäkkýšov - fagotky (Esperiana) (p. 9-11)
 • Gelienová R.: Litorálna bentická makrofauna niektorých tatranských plies v období zotavovania z acidifikačného stresu (p. 11-16)
 • Illová M. & Hindák F.: Masový výskyt perloočky Moina macrocopa (Straus, 1820) v malej eutrofnej nádrži v Modre (Slovensko) (p. 17-20)

 

2010, 4(2):
 
 • Illyová M. & Hindák F.: Vírnik Rhinoglena fertöensis (Varga 1929) s trvalými vajíčkami - prvý nález na Slovensku (p. 46-48)
 • Čejka T.: Z červenej knihy našich mäkkýšov - kotúľka štíhla (Anisus vorticulus) (p. 50-55)
 • Mrva M. & Hindák F.: Opätovný nález schránkatej meňavky Lesquereusia spiralis (Ehrenberg, 1840) (Testacealobosia: Lesquereusiidae) v Klinskom rašelinisku (Horná Orava, Slovensko) (p. 61-64)

 

2010, 4(1):
 
 • Žáková Z. et al.: Výskyt ruduchy Compsopogon sp. (Rhodophyta) v Pulkavě, rakouském přítoku řeky Dyje (p. 10-14) 
 • Čiampor Jr F.: Koleopterologický prieskum dolného toku Popradu a jeho prítokov - hľadá sa Oulimnius troglodytes (p. 14-15)
 • Čejka T.: Naše malé lastúrniky (kôstky a hrachovky, Sphaeriidae): rozšírenie, ekológia a sozologický status (p. 16-24)
 • Kapustová S. & Bulánková E.: Dragonflies of raised bog hollows in PLA Horná Orava (p. 24-26)

 

2009, 3(2):
 
 • Kubalová S.: Hydrofyty v meandroch dolného Hrona (p. 56-58)
 • Hindák F. & Tirjaková E.: Červené more - prečo sa volá červené? (p. 58-60)
 • Hindák F.: Červené kruhy na svetlíkoch zastávky MHD pri Vojenskej nemocnici v Bratislave nie sú od krvi, ale od riasového bičíkovca! (p. 60-61)
 • Manko P.: Reakcie makrozoobentosu na prítomnosť predátorov (p. 62-66)

 

2009, 3(1):
 
 • Manko P.: Vplyv predátorov na makrozoobentos (p. 31-35)
 • Čejka T.: Naše veľké lastúrniky (Unionidae) - ekológia, sozologický status a bioindikačné vlastnosti (p. 36-40)

 

2008, 2(1):
 
 • Čejka T.: Mäkkýše na cestách (p. 11-15)

 

2007, 1(2):
 
 • Čejka T.: Škľabka ázijská (Sinanodonta woodiana) na Slovensku (p. 39-41)
 • Kubalová S.: Fragmentácia vegetácie mokradí v poľnohospodárskej krajine (p. 42-44)
 • Čiampor Jr F.: Oulimnius na Slovensku (Coleoptera: Elmidae) (p. 44-46)

 

2007, 1(1):
 
 •   Čejka   T.K používaniu pojmu „synantropný“ v zoocenológii (p. 15-16)
 •  Pastuchová  Z.Morfohydraulická štruktúra koryta toku a makrozoobentos (p. 16-19)

Kontakt

Slovenská limnologická spoločnosť pri SAV

Centrum biológie rastlín a biodiverzity SAV
Botanický ústav
Dúbravská cesta 9
Bratislava
845 23
SLOVAKIA

Číslo účtu: IBAN
SK80 8330 0000 0021 0136 5331