Bentické bezstavovce a ich biotopy

24.07.2018 11:08

Slovenská digitálna uebnica „Bentické bezstavovce a ich biotopy“ (Rúfusová, A., Beracko, P., Bulánková, E. Eds, 2017) je urená tudentom ekológie, environmentalistiky, biológie ale aj vetkm záujemcom o poznanie ivota v sladkovodnch ekosystémoch. Uebnica predstavuje jednotlivé skupiny makroskopickch bentickch bezstavovcov vyskytujúce sa v teúcich a stojatch vodách Slovenska.

Prvá kapitola uebnice je venovaná strunej charakteristike vodnej bioty, bentickch bezstavovcov a vodnch biotopov, nasleduje zoologicksystém a charakteristika vybranch taxonomickch skupín, ktorá obsahuje poznatky o ich fylogenéze, rozírení, morfológii a ekológii. Texty sú doplnené ofotografie biotopov a organizmov, ktoré sú pre uahenie determinácie prepojené s digitálnym determinanm kom bentickch bezstavovcov, ktorý je súasou uebnice. Keďže pri odbere materiálu v teréne sa stretávame aj s inmi vodnmi organizmami, napr. bezstavovcami, ktoré sa vyskytujú vovodnom stpci, i v povrchovej blanke, do uebnice sme zaradili aj základné informácie o tchto taxónoch.

Učebnicu si môžete stiahnuť TU.

 

—————

Späť


Kontakt

Slovenská limnologická spoločnosť pri SAV

Centrum biológie rastlín a biodiverzity SAV
Botanický ústav
Dúbravská cesta 9
Bratislava
845 23
SLOVAKIA

Číslo účtu: IBAN
SK80 8330 0000 0021 0136 5331