DNA Barkoding Elmidae – využitie molekulárnej taxonómie v poznaní biodiverzity vodných chrobákov

11.01.2016 16:12

agentúra: VEGA

trvanie projektu: 2016 - 2019

kľúčové slová: DNA barcoding, biodiverzita, taxonómia, Elmidae, Coleoptera

anotácia:

Chrobáky hrajú kľúčovú úlohu vo fungovaní ekosystémov a sú dôležité pre monitorovanie dopadov environmentálnych zmien. Aj keď sú intenzívne študované, identifikácia mnohých druhov je často problematická. Vytvorenie robustnej databázy DNA barkódov druhov umožní riešiť tento problém. Hlavným zdrojom DNA barkódov je projekt Barcode of Life, kde je v súčastnosti ca. 4,5 milióna sekvencií. Z čeľade Elmidae ich je 464, no aj tie predstavujú len nepatrný zlomok známej druhovej diverzity (asi 30 z 1500 druhov). Cieľom projektu je taxonomické spracovanie bohatého materiálu Elmidae z celého sveta, analýza nových DNA barkódov (min. 1000 sekvencií), porovnanie taxonómie s využitím klasických (morfológia) a molekulárnych postupov (vyhodnotenie potenciálu DNA dát pre taxonómiu čeľade), deskribcia nových taxónov, stanovenie fylogenetických vzťahov študovaných rodov v rámci čeľade, analýza vzťahov genetickej variability a druhovej diverzity a zhodnotenie možností využitia DNA barkódov Elmidae v praxi. 

 

vedúci projektu:

RNDr. Fedor Čiampor Jr., PhD., Botanický ústav SAV, Bratislava

 

zástupcovia vedúceho projektu:

RNDr. Zuzana Čiamporová-Zaťovičová, PhD., Botanický ústav SAV, Bratislava

Doc. RNDr. Ján Kodada, CSc., Prírodovedecká fakulta UK Bratislava

 

doktorandi:

Mgr. Daniel Jablonski

Mgr. Katarína Goffová

Mgr. Darina Šípošová

 

 

 

—————

Späť


Kontakt

Slovenská limnologická spoločnosť pri SAV

Centrum biológie rastlín a biodiverzity SAV
Botanický ústav
Dúbravská cesta 9
Bratislava
845 23
SLOVAKIA

Číslo účtu: IBAN
SK80 8330 0000 0021 0136 5331