Malé vysokohorské jazerá – citlivé indikátory environmentálnych zmien: bentické bezstavovce a faktory ovplyvňujúce rôzne úrovne ich diverzity

11.01.2016 14:31

agentúra: VEGA

trvanie projektu: 2013 - 2016

kľúčové slová: druhová a genetická diverzita, malé alpínske jazerá, bentické bezstavovce, environmentálny gradient, DNA, Tatry

anotácia:

Projekt je zameraný na multidisciplinárnu analýzu bentických bezstavovcov vysokohorských malých plytkých jazier v oblasti Tatier. Pre dosiahnutie cieľov sa predpokladá výskum 60 pliesok, ktoré sú významnou a nenahraditeľnou súčasťou (sub)alpínskych ekosystémov a môžu, z hľadiska efektívnej ochrany prírody, slúžiť ako systémy včasného varovania a biotopy vhodné pre dlhodobý monitoring. V projekte sa využijú viaceré metódy a prístupy získavania a analýzy dát, ktorých kombinácia zabezpečí v danej oblasti jedinečné poznatky. Očakávané výstupy poskytnú precízny obraz o štruktúre spoločenstiev bentických bezstavovcov týchto zraniteľných a na zmeny prostredia citlivých biotopov, umožnia identifikáciu vplyvu viacerých environmentálnych gradientov a predikciu zmien v zoocenózach v závislosti na zmenách v prostredí. Genetická štruktúra populácií modelových druhov umožní identifikovať centrá diverzity, hlavné faktory ovplyvňujúce variabilitu a naznačí smery šírenia druhov v prípade očakávaných zmien v prostredí. 

 

vedúci projektu:

RNDr. Zuzana Čiamporová-Zaťovičová, PhD., Botanický ústav SAV, Bratislava

 

zástupca vedúceho projektu:

RNDr. Fedor Čiampor, PhD., Botanický ústav SAV, Bratislava

Ing. Marek Svitok, PhD., Fakulta ekológie a environmentalistiky TU Zvolen


spoluriešitelia:

Ing. Milan Novikmec, PhD., Fakulta ekológie a environmentalistiky TU Zvolen

Prof. RNDr. Peter Bitušík, CSc., Fakulta prírodných vied UMB Banská Bystrica

Ing. Ladislav Hamerlík, PhD., Fakulta prírodných vied UMB Banská Bystrica

Doc. Ing. Eva Michalková, CSc., Fakulta ekológie a environmentalistiky TU Zvolen

 

doktorandi (aj ukončení):

Ing. Miroslav Očadlík, PhD.

Ing. Jozef Oboňa, PhD.

RNDr. Kristína Laššová, PhD.

Ing. Barbora Reduciendo Klementová, PhD.

Mgr. Katarína Goffová

Mgr. Darina Šípošová

Ing. Zuzana Matúšová

Ing. Marta Veselská

 

—————

Späť


Kontakt

Slovenská limnologická spoločnosť pri SAV

Centrum biológie rastlín a biodiverzity SAV
Botanický ústav
Dúbravská cesta 9
Bratislava
845 23
SLOVAKIA

Číslo účtu: IBAN
SK80 8330 0000 0021 0136 5331