Pitná voda 2016

09/01/2016 12:44

13. pokraovanie konferencií „Pitná voda z údolních nádrí“

 

Dátum: 23 – 26. máj 2016
Miesto konania: Hotel Dvoák, Tábor, 

Konference se bude vnovat celé i problematiky pitné vody. Vedle vzájemnch vztahů mezi technologiemi úpravy pitné vody a dji probíhajícími v údolních nádrích, tocích a jejich povodí, bude zahrnovat také technologii úpravy podzemní vody a problematiku hygieny pitné vody. Je zejmé, e kvalita pitné vody je závislá na mnoha pírodních, technickch a organizaních faktorech, které se vzájemně ovlivují. Proto je ádoucí optimálně koordinovat technologická opatení v úpravnách se zásahy na nádrích, tocích a v jejich povodí. K tomu je nezbytné vzájemné pochopení odborníků rznch disciplín, vcné argumentování nkdy odlinch pístupů a snaha o spolupráci pro dosaení spoleného cíle – kvalitní pitné vody.

Konference je urena provozovatelm a vlastníkm úpraven vody, pracovníkm podniků Povodí, vdeckm a odbornm pracovníkm z oborů hygieny, chemie a technologie vody, limnologie, zdravotního inenrství, hydro- techniky, dále pracovníkm projektovch a konzultaních organizací a orgánstátní správy a samosprávy mst a obcí i dalím, kterch se problematika pitné vody dotká. 

Informácie: https://www.wet-team.cz

Kontakt: petr.dolejs@wet-team.cz 

 

 

—————

Back


Contact

Slovenská limnologická spoločnosť pri SAV

Centrum biológie rastlín a biodiverzity SAV
Botanický ústav
Dúbravská cesta 9
Bratislava
845 23
SLOVAKIA

Číslo účtu: IBAN
SK80 8330 0000 0021 0136 5331