Smutná správa: zomrela RNDr. Marta Illýová, PhD.

18.12.2018 16:04

Milí priatelia, kolegovia, limnológovia,

s nesmiernym zármutkom vám oznamujeme, že naša Martuška - dlhoročná členka a v posledných rokoch aj predsedníčka Slovenskej limnologickej  spoločnosti, ale hlavne skvelá osôbka, kolegyňa, spolubojovníčka a priateľka svoj najťažší zápas napokon vo veku 56 rokov prehrala…

RNDr. Marta Illýová, PhD. (rod. Skybová, 7. 2. 1962 – 16. 12. 2018) získala vysokoškolské vzdelanie na Prírodovedeckej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave. Odbor učiteľstvo všeobecno-vzdelávacích predmetov: biológia – chémia ukončila v roku 1986. Doktorandské štúdium s témou Litorálny krustáceoplanktón vôd inundačního územia Dunaja a Moravy na Slovensku ukončila v roku 2000 v odbore Zoológia tiež na Prírodovedeckej fakulte UK. Svoju pracovnú kariéru začínala v roku 1986 ako odborná asistentka na Prírodovedeckej fakulte UK, v decembri toho istého roku nastúpila na Ústav zoológie SAV, kde pôsobila ako vedecká pracovníčka a samostatná vedecká pracovníčka do konca novembra 2015. Od decembra 2015 doposiaľ pracovala v Botanickom ústave Centra biológie rastlín a biodiverzity SAV.

Od prvej polovice 90. rokov sa Marta venovala najmä ekológii planktónnych kôrovcov (Crustacea: Branchiopoda, Copepoda) a intersticiálnych plaziviek (Harpacticoida) v nivách podhorských a horských tokov (napr. vo Veľkej Fatre alebo Bukovských vrchoch), čiastočne aj ekológii planktonických prvokov (Protozoa) a vírnikov (Rotifera) najmä v antropogénnych vodách. Jej hlavné výskumné aktivity sa sústredili do oblasti Podunajskej a Borskej nížiny, kde sa venovala ekológii zooplanktónu v pôvodných aj ľudskou činnosťou ovplyvnených vodách (prírode blízke pondy, malé vodné nádrže). Bola priekopníčkou štúdia planktónnych kôrovcov v odvodňovacích kanáloch Podunajskej nížiny. Od roku 1990 sa venovala každoročnému monitorovaniu zmien štruktúry zooplanktónu v oblasti ovplyvnenej  prevádzkou vodného diela Gabčíkovo. Pôsobila aj ako školiteľka viacerých bakalárskych a magisterských prác na PríF UK, kde sa na Katedre ekológie podieľala na výuke študentov v oblasti hydrobiológie. Svoj čas venovala aj aktivitám v rámci Slovenskej limnologickej spoločnosti pri SAV – bola jej dlhoročnou členkou, tajomníčkou, neskôr podpredsedníčkou a v posledných troch rokoch predsedníčkou.

Marti, česť Tvojej pamiatke...

 

—————

Späť


Kontakt

Slovenská limnologická spoločnosť pri SAV

Centrum biológie rastlín a biodiverzity SAV
Botanický ústav
Dúbravská cesta 9
Bratislava
845 23
SLOVAKIA

Číslo účtu: IBAN
SK80 8330 0000 0021 0136 5331