Stanovenie biologickej hodnoty odvodňovacích kanálov

11.01.2016 15:28
agentúra: VEGA
 
trvanie projektu: 2014 - 2017
 
kľúčové slová: druhová diverzita, Mollusca, ochrana prírody, Podunajská nížina 
 
anotácia: 
 
Projekt je zameraný na výskum ekologickej, resp. biologickej a ekosozologickej hodnoty a integrity systému odvodňovacích kanálov v poľnohospodárskej krajine. Človekom vytvorené kanály sú v tomto intenzívne využívanom a disturbovanom území významným, často aj jediným refúgiom pôvodnej fauny a flóry. Pre výskum zvolíme ako modelové biotopy kanály rôzneho veku, fyziognómie, hydrologického režimu a rôznych štádií sukcesného vývoja, ktoré budú porovnávané s prirodzenými referenčnými biotopmi. Ako modelové skupiny živočíchov sme vybrali ryby a mäkkýše kvôli ich vysokej výpovednej hodnote a odlišným funkciám v trofických vzťahoch. Hlavným výstupom projektu bude biologické, resp. ekologické hodnotenie a biologická a sozologická kategorizácia systému kanálov v sledovanom území, ktorá bude slúžiť ako podklad pre ich ochranu a ekosozologický manažment.
 
 
vedúci projektu:
 
Ing. Tomáš Čejka, PhD., Botanický ústav SAV, Bratislava
 
 
zástupca vedúceho projektu:
 
RNDr. Ladislav Pekárik, PhD., Botanický ústav SAV, Bratislava

—————

Späť


Kontakt

Slovenská limnologická spoločnosť pri SAV

Centrum biológie rastlín a biodiverzity SAV
Botanický ústav
Dúbravská cesta 9
Bratislava
845 23
SLOVAKIA

Číslo účtu: IBAN
SK80 8330 0000 0021 0136 5331