Taxonómia a fylogenéza rodov Roraima Kodada & Jäch a Neblinagena Spangler (Coleoptera: Elmidae)

12.01.2016 10:11

agentúra: VEGA

trvanie projektu: 2014 - 2017

anotácia:

Projekt rieši taxonómiu a fylogenézu rodov Roraima Kodada & Jäch a Neblinagena Spangler (Coleoptera, Elmidae). Roraima je zatiaľ známa len zo stolových hôr Venezuely, druhy rodu Neblinagena žijú v nižšie ležiacich tokoch Venezuely. Hlavnými cieľmi sú: (1) vyriešenie druhovej klasifikácie spojené s formálnou deskripciou a pomenovaním druhov, preskúmanie morfologickej a genetickej variability s možným redefinovaním taxonomického konceptu rodov, (2) identifikácia neznámych larválnych štádií na základe analýzy molekulárnych markerov medzi larvami a imágami a deskripcia lariev jednotlivých druhov s použitím morfologických znakov, (3) analýza a interpretácia fylogenézy rodu Roraima, možných scenárov šírenia a speciácie druhov z izolovaných stolových hôr a testovanie hypotéz evolúcie bioty stolových hôr na základe molekulárnych dát, (4) analýza fylogenetického postavenia rodov Roraima a Neblinagena v rámci podčeľade Larainae na báze kombinácie molekulárnych dát viacerých fragmentov DNA a morfologických znakov. 

 

vedúci projektu:

Doc. RNDr. Ján Kodada, CSc.

zástupca vedúceho projektu:

RNDr. Fedor Čiampor Jr., PhD.

—————

Späť


Kontakt

Slovenská limnologická spoločnosť pri SAV

Centrum biológie rastlín a biodiverzity SAV
Botanický ústav
Dúbravská cesta 9
Bratislava
845 23
SLOVAKIA

Číslo účtu: IBAN
SK80 8330 0000 0021 0136 5331