ZOO Lab, Oddelenie geobotaniky, Centrum biológie rastlín a biodiverzity SAV Bratislava

23.07.2018 20:47

Zoologické laboratórium vzniklo koncom roka 2015 odchodom skupiny ekologicky zameraných vedeckých pracovníkov z Ústavu zoológie SAV na Botanický ústav SAV v Bratislave. Gro pracovnej skupiny tvorí 5 kmeňových vedeckých pracovníkov, ktorých výskumné aktivity sú zamerané na štúdium biodiverzity, ekológie, evolučnej ekológie, populačnej genetiky, taxonómie a fylogenézy bezstavovcov (hlavne planktonické kôrovce, mäkkýše, vodný hmyz) a rýb.

V rámci genetiky populácií sa v súčasnosti zaoberáme hlavne analýzou populácií hmyzu v alpínskych plesách (genetická diverzita, zdroje a smery šírenia, štruktúra populácií) s využitím rôznych molekulárnych markerov. Štúdium dryopoidných chrobákov je zamerané na taxonomické spracovanie materiálu z tropických oblastí, opisy nových taxónov, barkoding a analýzu evolučných vzťahov s využitím morfologických a molekulárnych dát.

Ekologický výskum je zameraný na faunu antropogénnych vôd (zemníky, odvodňovacie kanály), malakofaunu veľkých miest (biodiverzita, invázie a biotická homogenizácia), terestrickú faunu v alúviách tokov, vplyv fragmentácie pôvodných biotopov na živočíchy, ekologické nároky a ich časovú a priestorovú variabilitu rýb a ďalšiu problematiku (mapovanie pôvodnej a nepôvodnej fauny – NATURA 2000, ekologické hodnotenie vplyvu človeka na faunu (EIA) a pod.)

Súčasťou ekologického výskumu sú aj paleokeologické štúdie zamerané najmä na fluviálne ekosystémy (výskum sukcesných javov na miestach paleomeandrov) a na environmentálnu archeológiu (rekonštrukcia prírodného prostredia v minulosti).

Evolučno-ekologickú oblasť zahŕňa výskum diploidno-polyploidných hybridných komplexov rýb z hľadiska stability pomeru sexuálnych a asexuálnych jedincov a význam zmien v expresii životných stratégií v konfrontácii s prírodným a pohlavným výberom.

 

Vedeckí pracovníci:

Ing. Tomáš Čejka, PhD. (RG profil)

- vedecké zameranie: ekológia vodných a suchozemských mäkkýšov (Mollusca)

 

RNDr. Fedor Čiampor Jr., PhD. (RG profil)

- vedecké zameranie: taxonómia, systematika a fylogenéza vodných chrobákov nadčeľade Dryopoidea, populačná genetika vodného hmyzu

 

RNDr. Zuzana Čiamporová-Zaťovičová, PhD. (RG profil)

- vedecké zameranie: ekológia vodných bezstavovcov, populačná genetika vodného hmyzu (so zameraním na vodné chrobáky a potočníky)

 

RNDr. Marta Illýová, PhD. (RG profil)

- vedecké zameranie: zooplanktón prirodzených aj antropogénnych vôd, ekológia planktonických kôrovcov (Cladocera, Copepoda), intersticiál potokov so zameraním na plazivky

 

Mgr. Ladislav Pekárik, PhD. (RG profil)

- vedecké zameranie: ekoólgia a evolučná ekológia rýb, štatistické vyhodnotenie dát

 

Študenti:

Mgr. Jana Bozáňová (PhD., PríF UK, Bratislava): Populačná genetika modelových druhov vodných bezstavovcov vyvieračiek

Mgr. Maroš Kubala (PhD., PríF UK, Bratislava)

Mgr. Marek Linský (PhD., PríF UK, Bratislava): Elmidae latinskej Ameriky: taxonómia, DNA barkóding a fylogenéza vybraných rodov (Coleoptera)

Bc. Patrik Macko (MSc., PríF UK, Bratislava): Molekulárna diverzita modelových skupín vodnej fauny tatranských jazier

Kornélia Tuhrinová (Bc., PríF UK, Bratislava): Populačná štruktúra a genetická variabilita permanentnej fauny stojatých vôd

Michaela Šamulková (Bc., PríF UK, Bratislava): DNA metabarkóding sladkovodných bezstavovcov

 

Študenti (skončení):

Mgr. Darina Šípošová (PhD., SAV, 2018): Genetická štruktúra populácie Agabus guttatus (Coleoptera: Dytiscidae) vodných biotopov (sub)alpínskeho pásma Vysokých Tatier

Mgr. Katarína Goffová (PhD., SAV, 2016): Genetická štruktúra populácií modelových druhov vodných živočíchov tatranských jazier

----

Bc. Marek Linský (MSc., PríF UK, Bratislava, 2018): Taxonomy and phylogeny of selected genera Elmidae (Coleoptera)

Bc. Natália Ballayová (MSc., PríF UK, Bratislava, 2017): Rozšírenie a populačná genetika zástupcov rodu Heterotrissocladius Spärck, 1923 (Chironomidae) v tatranských plesách 

----

Marek Linský (Bc., PríF UK, Bratislava, 2016): Rody Notelmis Hinton, 1941 a Onychelmis Hinton, 1941 (Coleoptera: Elmidae): taxonómia, rozšírenie a DNA barkoding

—————

Späť


Kontakt

Slovenská limnologická spoločnosť pri SAV

Centrum biológie rastlín a biodiverzity SAV
Botanický ústav
Dúbravská cesta 9
Bratislava
845 23
SLOVAKIA

Číslo účtu: IBAN
SK80 8330 0000 0021 0136 5331