Čo je SLS?

Limnológia je multidisciplinárny ekologický vedný odbor, ktorý sa zaoberá štúdiom kontinentálnych vôd zo všetkých stránok a hľadísk. 


Slovenská limnologická spoločnosť (SLS) združuje odborníkov zaoberajúcich sa abiotickou aj biotickou zložkou vodných ekosystémov (hydrografiou, hydrológiou, hydrochémiou, hydrobiológiou, hydromikrobiológiou, ichtyológiou), vzájomnými vzťahmi medzi jednotlivými komponentami ekosystému a procesmi prebiehajúcimi vo vodnom prostredí (napr. biologickou produkciou organickej hmoty a jej dekompozíciou, eutrofizáciou), otázkami vodného hospodárstva, problémami znečisťovania vodného prostredia, hygienických aspektov, technológie úpravy pitnej vody a čistenia odpadových vôd, vplyvmi výstavby vodných diel a regulácie tokov a tiež mnohými ďalšími otázkami súviacimi s možnosťou využitia výsledkov limnologického výskumu v praxi. 

Od roku 2010 je SLS členom asociácie európskych limnologických spoločností EFFS (European Federation for Freshwater Sciences).

SLS vydáva časopis Limnologický spravodajca, organizuje pravidelné semináre, odborné kurzy a konferencie. Ich účelom je vytváranie príležitostí na umožnenie vzájomných kontaktov svojich členov, vzájomné oboznamovanie sa s výsledkami a sprostredkovanie nových poznatkov, výmenu skúseností, zdokonaľovanie a zjednocovanie metód atď.

 

Kontakt

Slovenská limnologická spoločnosť pri SAV

Centrum biológie rastlín a biodiverzity SAV
Botanický ústav
Dúbravská cesta 9
Bratislava
845 23
SLOVAKIA

Číslo účtu: IBAN
SK80 8330 0000 0021 0136 5331