Výbor SLS

ZLOŽENIE VÝBORU SLOVENSKEJ LIMNOLOGICKEJ SPOLOČNOSTI NA FUNKČNÉ OBDOBIE 2016 - 2018:

 

Predseda: 

RNDr. Marta Illyová, PhD.

Centrum biológie rastlín a biodiverzity SAV, Bratislava

 

Podpredseda:

doc. RNDr. Tomáš Derka, PhD.

Prírodovedecká fakulta UK, Bratislava

 

Tajomník, šéfredaktor Limnologického spravodajcu, www stránka:

RNDr. Zuzana Čiamporová-Zaťovičová, PhD. 

Centrum biológie rastlín a biodiverzity SAV, Bratislava

 

Hospodár, www stránka:

Mgr. Jarmila Materňáková (Lešková), PhD.

 

Vedecká činnosť: 

prof. RNDr. Peter Bitušík, CSc. 

Fakulta prírodných vied UMB, Banská Bystrica

RNDr. Pavel Beracko, PhD.

Prírodovedecká fakulta UK, Bratislava

 

Aplikovaný výskum:

RNDr. Emília Mišíková Elexová, PhD.

Výskumný ústav vodného hospodárstva, Bratislava

 

 

Revízna komisia: 

Ing. Ladislav Hamerlík, PhD. 

Fakulta prírodných vied UMB, Banská Bystrica

Ing. Marek Svitok, PhD. 

Fakulta ekológie a environmentalistiky TU, Zvolen

 


Kontakt

Slovenská limnologická spoločnosť pri SAV

Centrum biológie rastlín a biodiverzity SAV
Botanický ústav
Dúbravská cesta 9
Bratislava
845 23
SLOVAKIA

Číslo účtu: IBAN
SK80 8330 0000 0021 0136 5331