Výbor SLS

ZLOŽENIE VÝBORU SLOVENSKEJ LIMNOLOGICKEJ SPOLOČNOSTI NA FUNKČNÉ OBDOBIE 2019 - 2021:

 

Predseda: 

doc. RNDr. Tomáš Derka, PhD.

Prírodovedecká fakulta UK, Bratislava

 

Podpredseda, šéfredaktor Limnologického spravodajcu, www stránka:

RNDr. Zuzana Čiamporová-Zaťovičová, PhD. 

Centrum biológie rastlín a biodiverzity SAV, Bratislava

 

Tajomník a aplikovaný výskum:

RNDr. Emília Mišíková Elexová, PhD.

Výskumný ústav vodného hospodárstva, Bratislava

 

Hospodár, www stránka:

Mgr. Jarmila Materňáková (Lešková), PhD.

 

Vedecká činnosť: 

 

RNDr. Pavel Beracko, PhD.

Prírodovedecká fakulta UK, Bratislava

 

doc.Ing.Ladislav Hamerlík, PhD.

Fakulta prírodných vied UMB, Banská Bystrica

 

Popularizácia a výchovná činnosť:

RNDr. Matej Žiak, PhD.

Slovenské národné múzeum Martin

 

Revízna komisia:

RNDr. Fedor Čiampor, PhD.

Centrum biológie rastlín a biodiverzity SAV, Bratislava

Ing. Tomáš Čejka, PhD.

Centrum biológie rastlín a biodiverzity SAV, Bratislava

 

 

 


Kontakt

Slovenská limnologická spoločnosť pri SAV

Centrum biológie rastlín a biodiverzity SAV
Botanický ústav
Dúbravská cesta 9
Bratislava
845 23
SLOVAKIA

Číslo účtu: IBAN
SK80 8330 0000 0021 0136 5331